Swyddogaeth/ What we do

Prif swyddogaethau’r Cyngor yw:
Main functions undertaken by the Council include:

 • Cynnal a chadw’r parciau yn ein meddiant sef Parciau Cefneithin, Drefach a Gors-las.  Maintaining the three parks the Council owns i.e Cefneithin, Drefach and Gors-las Parks.
 • Ystyried materion cynllunio Considering planning matters
 • Cydweithio gyda’r adran Priffyrdd Sirol ar fesurau arafu traffic a gwelliannau priffyrdd.    Working in conjunction with County Highways on traffic calming measures and highway improvements
 • Cydweithio â’r heddlu i warchod y gymuned. Working with the police to safeguard the community
 • Delio â materion lleol a godir gan y gymuned. Dealing with local issues raised by the community
 • Cynnal a gwefru goleuadau ar lwybrau penodedig. Maintenance and energising of certain footway lighting
 • Darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer amryw o sefydliadau gwirfoddol lleol.Gweler Adran Gyllid. Providing financial assistance for various local voluntary organisations. See Finance Section. 
 • Darparu cefnogaeth ariannol i amryw elusennau yn y gymuned. Gweler adran Gyllid. Providing financial assistance for Charities in the community. See Finance Section.
 • Cynnal a chadw meinciau a hysbysfyrddau cyhoeddus penodedig. Providing and maintaining of certain public seating and notice boards.
 • Penodi cynrychiolwyr i nifer o gyrff lleol ac allanol. Appointing representatives to numerous local and outside bodies
 • Enwebu cynrychiolwyr i ysgolion cynradd lleol. Nominating  representatives to local primary schools
 • Cynnal a chadw rhai cysgodfeydd bysiau. Maintaining certain bus shelters
 • Comisiynu astudiaethau a gweithio mewn partneriaeth. Commissioning studies and work in partnership