Deiliaid Swyddi / Office Holders

1.0 Y Cyngor Mai 2022/ The Council May 2022

2.0 Cadeirydd/ Chair.

 • Cynghorydd/Councillor: Nick Beckett 

3.0 Is Gadeirydd / Vice Chair.

 • Cynghorydd/Councillor: Kevin Jones 

4.0 Archwilydd Ariannol Mewnol/ Internal Financial  Examiner  

 • Cynghorydd/Councillor: Chris Wilkins

5.0 Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol /Clerk and Responsible Financial Officer .  

Llew Thomas 

6.0 Cysylltu a’r Cyngor / Contacting the Council 

 • Trwy Ffon:/By Telephone: 0747 9647 763
 • E Bost/E Mail:gorslas.cc.clerk@gmail.com.
 • Lythyr Heol Yr Eglwys, Gorslas , Sir Gaerfyrddin, SA14 7NF.
 • Letter: Church Road, Gorslas, Carmarthenshire. SA14 7NF..

7.0 Cofrestr o Fuddiannau Aelodau/ Register of Members Interests.

 • Fel rhan o sicrhau tryloywder mae yn ofynnol i Gynghorwyr ddarparu manylion am fufddiannau personal neu fusnes sydd ganddynt.
 • Fe allwch weld y cofrester trwy glicio ar y ddolen isod.

Register of Members Interest 13 05 24

 • As part of ensuring transparency and openness Councillors are required to provide details of any personal or business interests they may have.
 • You can view the register by clicking on the following link