Deiliaid Swyddi / Office Holders

1.0 Y Cyngor Mai 2022/ The Council May 2022

2.0 Cadeirydd/ Chair.

  • Cynghorydd/Councillor: Simon Martin

3.0 Is Gadeirydd / Vice Chair.

  • Cynghorydd/Councillor: Nick Beckett

4.0 Archwilydd Ariannol Mewnol/ Internal Financial  Examiner  

  • Cynghorydd/Councillor: Chris Wilkins

5.0 Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol /Clerk and Responsible Financial Officer .  

Llew Thomas 

6.0 Cysylltu a’r Cyngor / Contacting the Council 

  • Trwy Ffon:/By Telephone: 0747 9647 763
  • E Bost/E Mail:gorslas.cc.clerk@gmail.com.
  • Lythyr/ Letter: Bloc A , Ysgol Gynradd Gymunedol Gorslas, Heol Yr Eglwys, Gorslas , Sir Gaerfyrddin, SA14 7NF./ Block A, Gorslas C.P. School, Church Road, Gorslas, Carmarthenshire. SA14 7NF..

7.0 Cofrestr o Fuddiannau Aelodau/ Register of Members Interests.

  • Fel rhan o sicrhau tryloywder mae yn ofynnol i Gynghorwyr ddarparu manylion am fufddiannau personal neu fusnes sydd ganddynt.
  • Fe allwch weld y cofrester trwy glicio ar y ddolen isod.

2023 24 Register of Members Interest May 2023

  • As part of ensuring transparency and openness Councillors are required to provide details of any personal or business interests they may have.
  • You can view the register by clicking on the following link