Cyllid/ Finance

 

1.0 Archwiliad 2020/21 

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Gyngor Cymuned Gors-las gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

2.0 Ffurflen Flynyddol

Mae yn ofynnol i’r Cyngor gwbwlhau ffurflen Flynyddol sy’n darparu gwybodaeth am chyllid a materion Llywodraethu.

Mae y datganiadau ar y ffurflen flynyddol yn cael eu harchwilio gan Swyddfa Archwilo Cymru.

Er gwybodaeth mae copiau o’r ffurfleni, a chanfyddiadau yr archwiliadau isod

1.0 Audit 2020/21

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Gors-las Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

2.0 Annual Return 

The Council prepares an annual return which provides details of its finances and the way it is run i.e. Governance.

The returns ,and statements, are audited on behalf of the Wales Audit Office.

Copies of the returns and the Audit findings are provided below.

2.1 Annual Return/Ffurflen Flynyddol.

2020 21 Annual Return  

2019 20 Annual Return 

2019 20 Auditor General Report 

2018 19 Annual Return 

3.0 Members Expenses/Treiliau Aelodau

2020 21 Members Expenses 

2019 20 Members Expenses 

4.0 Asset Register

Asset Register 01 04 18

 

Font size
Colors